Всички свързани новини

СГЕРБ

sgerb_logo

Организацията на старейшините към ПП ГЕРБ е съдадена на 18 май 2008 г. в НДК в присъствието на повече от 400 учредители, които приемат Политическа програма и Правилник за устройството и дейността й.

СГЕРБ, споделяйки напълно целите, идеите и ценностите на ПП ГЕРБ, отстоявайки принципите на утвърдената демокрация, залегнали в дейността на ЕНП и в програмата на Европейския съюз на гражданите-сеньори (ЕСГС) към ЕНП, зачитайки върховенството на правото, събюдавайки човешкото достойнство, свободата, справедливостта, равноправието, солидарността и толерантността между поколенията, в съчетание на добрите практики на ЕС с българските традиции и идеали, си поставя за цел да работи всеотдайно за европейско настояще и бъдеще на нашето скъпо отечество Република България.

Организацията на старейшините подпомага включването на хората в зряла възраст с доказан професионален авторитет в обществено-политическия, икономическия и културен живот на страната.

СГЕРБ съдейства за създаване на реални предпоставки, осигуряващи продължаваща във времето личностна и професионално-творческа реализация на възрастните членове на обществото. Тя подкрепя всяка инициатива, допринасяща за взаимодействието и интеграцията на зрелите хора в европейските стуктури, подпомага усилията за установяване на действена хармония между етичните, икономическите и социалните искания на гражданите на обединена Европа в средна и напреднала възраст.

СГЕРБ, отстоявайки социалните интереси и придобивки на членовете на обществото в зряла възраст, се бори за справедливо прилагане на критериите за личния принос на възрастните хора към развитието на държавата и на солидарния принцип в пенсионното осигуряване.