ВИДЕО

инж. Петя Цветанова Аврамова

Дата на раждане:
29 май 1963

Професия: Инженер


Професионален опит: Народен представител от 42-то Народно събрание. Член на постоянните комисии по енергетика, вероизповедания и парламентарна етика и комисия по инвестиционно проектиране. Председател на Общински съвет Враца (2011-2013 г.) Заместник-кмет по устройство на територията, общинска собственост, строителство и екология на Община Враца (2009-2011 г.)