03.12.2021

Избраха Емил Радев за докладчик на ЕП по регламента за създаването на европейски орган за борба с изпирането на пари

Българският евродепутат от ЕНП/ГЕРБ Емил Радев беше избран за докладчик на Европейския парламент по регламента, предложен от Комисията за създаване на Европейски орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

„Новата структура трябва да преодолее слабостите по отношение на надзора в тази сфера. Към момента в рамките на ЕС той се извършва от държавите-членки, а поради значителните разлики в техните ресурси и практики прилаганите мерки също са с различно качество и ефикасност”, обясни Емил Радев. По думите му новият орган на европейско равнище трябва да функционира като център на система за надзор, в която са интегрирани съответните национални надзорни органи в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Европейската комисия предлага специализираният орган да осъществява пряк надзор и с цел по-добра превенция да взема решения относно някои от най-рисковите трансгранични задължени субекти от финансовия сектор.

„През последните години станахме свидетели на сериозни случаи на изпиране на пари с трансгранични мащаби и голям обществен отзвук. Важно условие за преодоляването на пропуските в европейската рамка е именно осъществяването на пряк евронадзор върху субектите, които носят висок риск, свързан с изпирането на пари и финансирането на тероризма”, добави Емил Радев. Той акцентира още върху необходимостта новата структура да координира националните органи за надзор, но и да ги подпомага в прилагането на единната нормативна уредба и покриването на еднакво високи стандарти и методики за оценка на риска. Европейският орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, освен това, ще има важна роля за подобряването на обмена на информация и сътрудничеството между звената за финансово разузнаване.

Припомняме, че създаването на новия орган беше включено заедно с предложение за регламент и директива в законодателния пакет от мерки относно борбата с изпирането на пари, иницииран от ЕК в края на юли тази година. 

 

< Назад